གསར་འགྱུར།

ཚོགས་པའི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས།

ཐའེ་ལན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ནས་བཟུང་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཏ་ལའི་ལོ་མའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཁོང་ཚོས་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་པའི་འཇིག་ཉེན་ཆེ་བའི་ཏ་ལའི་ལོ་བྲིས་མའི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཆ་རྣམས་ཉར་སྲུང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་སུ་མཆིས།

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་ནང་ལས་ཁང་བཙུགས།

ཉེ་བའི་ཆར་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་འཇར་མ་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་(Munich) མོས་ནི་ཁི་རུ་ལས་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད། དེ་ནི་ངེད་ཚོགས་པའི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་གཞི་ཁག་བསྒྲུབ་སའི་ལྟེ་གནས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན།

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་ནང་ལས་ཁང་བཙུགས།

The Kagyu Tradition

Today we’re featuring new acquisitions of texts from the Kagyu School of Tibetan Buddhism. BDRC founder Gene Smith championed Kagyu literary heritage and had fruitful relations with many Kagyu lamas.

Some of Gene’s personal notebooks about Kagyu history and literature

ཐའེ་ལན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ནས་བཟུང་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཏ་ལའི་ལོ་མའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཁོང་ཚོས་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་པའི་འཇིག་ཉེན་ཆེ་བའི་ཏ་ལའི་ལོ་བྲིས་མའི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཆ་རྣམས་ཉར་སྲུང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་སུ་མཆིས།

Budhist Digital Resource Center tests new digitization equipment

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་ནང་ལས་ཁང་བཙུགས།

ཉེ་བའི་ཆར་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་འཇར་མ་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་(Munich) མོས་ནི་ཁི་རུ་ལས་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད། དེ་ནི་ངེད་ཚོགས་པའི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་གཞི་ཁག་བསྒྲུབ་སའི་ལྟེ་གནས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན།

ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་ནང་ལས་ཁང་བཙུགས།

The Kagyu Tradition

Today we’re featuring new acquisitions of texts from the Kagyu School of Tibetan Buddhism. BDRC founder Gene Smith championed Kagyu literary heritage and had fruitful relations with many Kagyu lamas.

Some of Gene’s personal notebooks about Kagyu history and literature